KANUNLAR

 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

23.01.2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete
Bu Kanun, elektronik imzanın hukuki yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik
imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar.

YÖNETMELİKLER

 

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete
Bu Yönetmelik, elektronik imzanın hukuk, teknik ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

02.12.2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete
Bu Yönetmelik, resmi yazışma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge alışverişinin sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlar. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

26.082004 tarihli ve 25565 sayılı Resmi Gazete
Sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirler.

TEBLİĞLER

 

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.01.2013 tarihli ve 28544 sayılı Resmi Gazete
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6.maddesi değiştirilmiştir.

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

06.01.2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete
Bu Tebliğ, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, sertifikanın oluşturulması, yayımlanması, yenilenmesi, iptali ve arşivleme süreçleri dahil olmak üzere ESHS'nin işleyişine, imza oluşturma ve doğrulama verilerine, sertifika ilkelerine ve sertifika uygulama esaslarına, imza oluşturma ve doğrulama araçlarına, ESHS'nin faaliyetleri için kullandığı sistem, cihaz ile fiziki güvenliğine, personeline, zaman damgasına ve hizmetlerine ilişkin teknik hususları kapsar.

TELEKOMÜNİKASYON KURUL KARARLARI

 

Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Profilleri

18.04.2007 tarihli ve 2007/DK-77/760 sayılı

KAMU SM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER (GENELGELER)

 

2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Amaç: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik sertifika ihtiyaçlarının tek merkezden sağlanması

2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TSE 13298 Elektronik Belge Yönetim Standardı